Kvalita

Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek. Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku jakosti.

Mezi její nejdůležitější body patří:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti
 

Akreditace Zkušební laboratoře VTP UNIS

V rámci zkvalitňování služeb pro naše zákazníky jsme úspěšně dokončili akreditační proces naší Zkušební laboratoře VTP UNIS. Výsledkem je získání akreditace pro zkušební metody dle přílohy osvědčení o akreditaci v oblastech:
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • Zkoušky vibracemi a rázy
  • Klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)
 
Zkušební laboratoř č. L 1706 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 

Bezpečnost informací

Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013. Společně s tímto systémem řízení bezpečnosti  informací byl zaveden i systém řízení služeb v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011.
UNIS na základě auditů ÚCL ČR prokázal také splnění požadavků pro projektování a výrobu letadlových částí a zařízení.
 

Kvalita

Pravidelné recertifikační (dozorové) audity společnosti UNIS dle standardu ISO 9001, ve kterých byl vždy systém kvality shledán, jako plně vyhovující, potvrzují vysokou úroveň řízení kvality.
 
4